HÀBITAT PREHISTÒRIC

L'ENIGMA DE LES CASSOLETES DELS PERÍODES NEOLÍTIC - BRONZE

Al llarg i ample de tot el Cabrerès ens trobem amb uns enigmàtics forats, la majoria rodons, que son fruit de la Cultura Neolítica allargant- se fins al Bronze Mig.
La seva concentració normal gira entorn dels poblats i de les balmes on va viure la gent de dits períodes i es caracteritzan per la seva forma de cassoletes picades a la pedra, unes alineades, d' altres concentrades, algunes aillades, d'altres en punts molt determinats del territori, etc.


PRECEDENTS
Els homes del neolític inicial del Cabrerès, van escometre dos grans revolucions; la agricola i la ramadera, però també en van crear d'altres al moure grans pedres caigudes dels cingles; a l' hora que van treballar sistematicament la roca deixant petjada en la mateixa amb les cassoletes, com ho és el menhir o els dolmens en el paisatge. Com que no parlem de fets esporàdics i dispersos, les cassoletes no podem veure-les com sola demostració de força davant la pedra, sinó com símbol primari amb el qual s'assenyala una roca com a lloc diferenciat del paisatge. El primer home sedentari afrontarà dos grans qüestions en relació amb la pedra, moure grans roques i provocar clots o cassoletes. Alguns conceptes elementals de les matemàtiques com els nombres, relacionen el pensament primitiu amb el d'un infant actual. El que mai s'havia plantejat ho realitzarà ara de forma metòdica i general. La domesticació del paisatge, està associada a aquesta doble i primera gran victòria sobre la pedra a partir de l' epipaleolític. 

Es sabut que els pobladors del Neolític al Cabrerès formaven clans d'entre 50 i 100 individus. Asseguraven el subministrament d'aigua mitjançant canals, utilitzaven forns rudimentaris de pedres, cavaven forats per a dipositar els residus, i també tenien ritus del mes enllà. Els homes tenien capacitat material per a gravar qualsevol cosa; però durant molt temps solament faran cassoletes. No hi ha figuració, sinó un rigor iconoclasta, un minimalisme estricte, sotmès a les lleis de l'altre mòn per trobar la seva identitat i cultura. La importància de les cassoletes resideix en que son petroglifs identitaris de la cultura del Neolític. Sobre tot al Bronze, i amb l' descoberta de la metal·lúrgia aquests treballs es relaxen ràpidament, donant pas a una industria de ceràmica menys tosque, mes decorada, amb l'aportació hallstattica; i sobre tot, el que fara canviar l' intelecte de l'home sera al llenguatge escrit que arribarà al seu màxim amb la aparició dels ibers.
 
CARACTERÍSTIQUES I MORFOLOGÍA


Al Cabrerès podem veure forats en el sòl, "estructures", per les quals s'estan deduint les formes de les cabanyes utilitzades unes com habitatges, unes altres com graners i probablement altres com temples. Altres formes son utilitaries com per moldre grans, minerals, substàncies medicinals, per a llums,per desar aliments, etc. D'altres son cerimonials per a cremar productes rituals; ofrenes, lluminaries per a funcions rituals, per a contenir libaciones o begudes fermentades, dipòsits de sang dels sacrificis i similars.La disposició de les cassoletes és irregular. La proximitat entre elles varia segons la funció que tenien peró els seus diàmetres varien entre tres i cinquanta centímetres. S'observa el tornejat per rotació circular, fet amb materials lítics més durs, com còdols de basalt, granit, quarsita, etc., amb disminució descendent cònica i fons normalment còncau. Els diàmetres interiors descendents són perfectes en la seva execució. La finalitat ritual és tal vegada la més extesa. En les cultures antigues i en algunes d' actuals l'activitat ritual, esta lligada generalment als cultes comunitaris i era precedida d'estats anímics especials, a fi de provocar un estat de tràngol, apte per a posar-se en contacte amb éssers superiors, o ser receptors d'inconscients col·lectius, o captar sensacions extrasensorials i transmetre-les als participants

Per tal d' entendre el seu significat i raó de ser, i havent - les estudiat amb cura, ens hem adonat que cada grup de dites cassoletes tenia una missió concreta, una situació determinant i una utilitat definida. Per aixó les hem dividit en diferents models d' utilitat.L'objectiu d'elculpir les cassoletes a la pedra es pot interpretar en diferents significats, uns d'estil pràctic per la comoditat del hàbitat, d'altres com a eina, també infantils i per a jocs, altres de situació i avis territorial, molts de rituals , estelars i d'altres que desconeixem la seva utilitat. Per ara donem compte d'alguns molt clars que son relativament fàcils de trobar.


 MODELS IDENTIFICATS PER ESTUDI DE CAMP

HÀBITAT


Cabana a l'aire lliure
Els assentaments del neolític al Cabrerès, s'extenen per tot l' altiplà però amb presència mes significativa a les zones amb mes abundància de coves. Es a dir es varen començar a instalar als llocs a on je tenien un abric natural, i per aixó trobem en les cavitats els seus estris, podem saber la seva forma de viure etc...
Peró també i sobre tot amb l' arribada del bon temps es van començar a instal - lar a l'exterior en cabanes rudimentaries fetes de branques d'arbres i herba seca. L'avantatge era que es podien instal - lar en llocs alts controlant mes ampliament el territori par la caça i també per la seva defensa com a grup reduit.

Per sostenir les branques escapçades dels arbres, els era mes ùtil fer - ho sobre la pedra natural i en llocs alts, incavant uns forats circulars que servien com a base i soport de les cabanes, coronant el voltant exterior amb blocs de pedra de mida mitjana per assegurar l' hàbitacle.
 
MORTERS


De vegades a dintre mateix de les cabanes, i de tamany mes reduit trobem les cassoletes de 6 a 8 cm., sent molt mes grans a l' exterior a on podem trobar cassoletes de diàmetre mes ample fins a 30 cm., i en les que la utilitat principal seria moldre el grá i les llavors recolectades actuant com a morters.

Aquests darrers, situats estrategicament en el poblat tenen una profunditat també mes gran que las cassoletes de sosteniment de cabanes, a l' hora que, en un extrem permeten la evacuació de la farina o llavor molta, el que indica un treball fet per tota o part de la comunitat tribal. El seu acabat es acuradissim en concau, evitant que s' escapes cap particula de la trituració, si no era pel baixant de recollida de l' acabat. El treball per a la molta era fet a mà amb percutors i trituradors de pedra polida de còdols rodats resistents. Per contra les cassoletes de cabana no tenen cap sortida en baixant i el pols quedava dintre d' elles mateixas. 

FÍTESDins la varietat de les cassoletes també hi han les dedicades a marcar el territori, i que possiblement s' omplien d'elemets mes vistosos que feian fàcil identificar el lloc i el territori on s' estava i la situació de les tribus que el poblaven.També estaven situades estrategicament i marcaven clarament el territori dels clans, a la vegada que tenien una alineació perfecta que les feia identificatives a grans distancies, creuant - se i formant un conjunt geomètric en diferents llocs del territori. El seu tamany no es massa gran, d' uns 12 - 14 cm., pero suficients per mantenir en peu els cimbells indicatius de la situació i localització tribal. Curiosament les trobem quasi sempre a prop de camins antics i de pas sent premonitoris de les partions o fites actuals.

                                                               RITUALS

Situats en llocs simbòlics i dominants trobem cassoletes associades al treball de la pedra excavada en formes antropomòrfes i planes, que a ben segur servien per a rituals del traspàs dels difunts amb els seus rituals corresponents. Creiem que en aquestes cassoletes i al voltant del difunt ( sacrificat ? ), es dipositaven materies enceses com cera d' abella o d' altres de cremació lenta que acompanyaven als cerimonals. Alguns indrets semblen indicar que també es realitzaven sacrificis rituals d' animals per la seva forma i disposició, però creiem que essencialment estaven destinades al traspàs dels finats.

També trobem treballs en la pedra que refermanian aquesta hipòtesi dels sacrificis per la recollida de la sang que seria aprofitada pels components de la tribu en les seves peticions al mes enllà.
ESTELARS


Potser les cassoletes que cridem mes l' atenció son aquelles que refecteixen el firmament, per la seva espectacularitat i definició. Sempre estan situades a cel obert, en llocs molt alts i amb una visió estelar enorme. Son de diàmetres petits, no sobrepassant els 4 - 5 cm., i cal enfocar - los a la nit i fer la comparativa amb el fons d'estels per adonar - se de la seva situació espaial. Les orientacions son excepcionalment fiables, i cal observar amb detall cadascuna de les marques fetas a la pedra per veure clarament que els estels mes brillants son de mida mes gran i mes profunds, mentre que els mes apagats estan representats mes petits i amb menys fondària.


DE JOC 


Les cassoletes de joc o aprenentatge, independentmente que haguessin tingut utilitat, son aquellas que estan a prop de les cabanes i defineixen un treball incipient a la pedra excavant - la per aprendre i ademès creant noves cassoletes. Creiem que per una part formen part de la identitat cultural del neolític i la transmissió de les habilitats a les generacions en el temps, a l' hora que desenvoluparen una importantissima llavor pel desenvolupament de la escriptura. A ben segur feien part de la educació dels fills en el coneixement de l' entorn, de l' espai, de la natura, es a dir , del conjunt de la seva vida que començava amb la pedra i també hi acabava. Servien com a taller d' aprenentage de la mateixa vida, i cada vegada que es feia una nova cassoleta era perquè tenia un sentit vital i identitari. L' home del Neolític ( Pedra Nova ) va dominar a la mateixa pedra en el seu temps, i aquesta el va fer evolucionar fins al llenguatge escrit.
Jordi Mor i Benedito
Febrer 2008

No hay comentarios:

Publicar un comentario