HÀBITAT PREHISTÒRIC

LA PREHISTÒRIA DEL CABRERÈS

Es si mes no curiós, que ja al segle XXI, tinguem uns mitjans tecnològics que ens permete d’ arribar a conèixer els mes petits secrets en la genètica de l' home, que fins i tot, podem datar amb certesa, l' antiguitat de les troballes arqueològiques o paleontològiques, però encara desconeixem en gran part l’ evident problema que és, l' origen humà i la seva evolució social i cultural.La Prehistòria del nostre païs es complexa però no diferent al resta dels pobles, ni tan sols dels mes allunyats de nosaltres. 

Dins la present comunicació abordarem el concepte Prehistòria des de el Paleolític fins l' assentament Romà, i tot i encara que els camins d' aquestes civilitzacions han estat molt diferents en concepte i desenvolupament humà, a través del temps, també s' ha de reconèixer que hi han existit fets concordants que han marcat deliberadament en el temps la seva petjada pròpia i la dels seus actes, condicionats o no.
El Cabrerès es situa en la primera definició, ja que com veurem a través del present escrit, sempre i amb respecte a seus coetanis mes propers, han tingut èpoques de molta aproximació cultural, religiosa i social, però també unes diferencies substancials en els traspassos dels períodes. Així doncs al Cabrerès no el podem definir de una manera ortodoxa, com el que habitualment considerem el tancament d' una època i el naixement d' un altre, ja que s' han solapat enormement els diferents habitats, i s' han avançat o endarrerit de manera fàcil en el temps que considerem com de tal o qual edat dins de l' arqueologia tradicional.


Encara avui en dia no podem assegurar quin va ser el primer poblament de les nostres terres del Cabrerès, ni tampoc l' evolució de les primeres comunitats prehistòriques a les nostres contrades.
Dins la variada orografia del Cabrerès i els seus entorns, hi han forces assentaments prehistòrics que ens van apareixent poc a poc, i es que el Cabrerès reuneix una sèrie de factors hidrogràfics i orogràfics, prou adients per que l' home si hi instal•lés sense masses problemes.

Farem a continuació una aproximació a la vida quotidiana dels primers pobladors de les nostres terres en els quatre grans períodes prehistòrics.

EL PALEOLÌTIC           EL NEOLÌTIC             EL BRONZE            ELS IBERS   

Jordi Mor i Benedito
Setembre 2007

No hay comentarios:

Publicar un comentario